Overzicht

Tirendo.nl – Uw online bandenspecialistOns top assortiment bestaat uit meer dan 22.000 producten, waaronder bekende premium merken en betaalbare kwaliteitsbanden.- Tot 5% commissie- Een gemiddelde winkelwagen van € 200,-

Primaire regio

Nederland

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Links

Algemene voorwaarden voor het gebruik van reclame materialen van www.tirendo.nl   Tirendo NL Partnerprogramma  

§ 1 Geldigheid

 

1) Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") beschrijven de contractuele relatie tussen Tirendo NL Netherlands BV, Jan Pieterszoon Coenstraat 7, 2595 WP Nederland,(hierna: "Tirendo NL") en de partners van het Tirendo NL programma.

partnerprogramma dat Tirendo NL op het distributieplatform Zanox GmbH aanbiedt (de "Tirendo NL

Partners"). Eigen voorwaarden van de partner met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

Tirendo NL en zijn derhalve ook niet van toepassing indien de toepassing ervan Tirendo NL geen bezwaar

tegen hen.

 

2) De volgende voorwaarden gelden voor Tirendo NL en voor Tirendo NL partners, zelfs als de

"voorwaarden voor deelname aan Zanox" (hierna "Zanox Overeenkomst") verschillen.

 

3) Deze voorwaarden zijn voor de consumenten die onder § 13 BGB vallen niet van toepassing.

 

§ 2 Conclusie

Een overeenkomst tussen Tirendo NL en een partner voor de plaatsing van reclamematerialen van

Tirendo NL bindt uitsluitend na werving door de aanvraagprocedure van het Zanox-platform, op grond

waarvan de partner een aanbod voor deelname aan het partnerprogramma levert en deze

voorwaarden en bepalingen aanvaardt. Voor de werving van nieuwe partners gelden deze

voorwaarden niet, hiervoor geldt de Zanox overeenkomst. Tirendo NL is niet aansprakelijk voor het

aanbod en eventuele contracten in de Zanox overeenkomst. De partner wordt in kennis gesteld van

de opname in het Tirendo NL partnerprogramma van Zanox.

 

§ 3 Contract

 

1) Deze overeenkomst beschrijft de deelname aan het partnerprogramma en de promotie van

Tirendo NL (www.Tirendo.nl) door de partners als een Publisher van het Zanox-platform. Tirendo NL stelt

met dit doel een verscheidenheid aan reclamematerialen (bv. banners, buttons, tekst links) aan de

publishers beschikbaar.

 

2) De partner zal met zijn/haar eigen verantwoordelijkheid het reclamemateriaal van Tirendo NL op

zijn/haar website die ingeschreven is in Tirendo NL Partnerprogamma vertonen. De partners kunnen vrij

beslissen of en hoe lang de Tirendo NL-reclame op de partnerwebsite zal staan. De Partner heeft het

recht om de Tirendo NL-reclame op elk gewenst moment weer te verwijderen.

 

3) Voor de plaatsing en succesvolle toepassing van transacties (bv. sales, leads) ontvangt de partner

een commissie van Zanox. Het bedrag van deze commissie is afhankelijk van de behaalde prestatie.

De oorsprong en het bedrag van deze commissie zijn bepaald in de Zanox overeenkomsten en zijn

niet onderworpen aan deze voorwaarden.

 

4) Tussen de partner en Tirendo NL bestaat er geen enkele andere opdracht die verder gaat dan de

contractuele relatie.

 

5) Tirendo NL behoudt zich het recht om deze Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen.

Eventuele wijzigingen zullen worden medegedeeld aan de partner via e-mail. Als de partners het niet

eens zijn met de wijzigingen, hebben zij het recht om Tirendo NL tot vier weken na de ontvangst van het

bericht van wijziging hierop te attenderen. Indien er geen bericht van de partners ontvangen wordt

binnen deze periode worden de wijzigingen aanvaard en na afloop van deze termijn in werking

gebracht. Tirendo NL wijst de partners in het bericht van wijziging op het belang van de periode van vier

weken.

 

§ 4 Verplichtingen van Partners

 

1) De partner draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud en de lopende exploitatie van haar

partnerwebsite en zal er voor zorgen dat tijdens de looptijd van dit contract de wet, de goede zeden

of de rechten van derden niet geschonden worden. Het is verboden (zonder beperking) om in het

bijzonder geweld verheerlijkende-beelden, seksuele en pornografische inhoud en afbeeldingen,

misleidende verklaringen, of discriminerende inhoud (bijvoorbeeld in termen van geslacht, ras,

politiek, religie, nationaliteit of handicap)te uiten. Deze content is niet toegestaan op de partnersite

en het is ook niet toegestaan om via de partnersite te linken naar andere sites met deze inhoud.

 

2) Het is de partner verboden om samen te werken met sites op het internet die kunnen leiden tot

verwarring met de website van Tirendo NL. Het is ook niet toegestaan om plaatjes, tekst of andere

inhoud van de website van Tirendo NL te kopiëren. In het bijzonder de indruk te wekken dat de

partnersite een project van Tirendo NL is of dat hun exploitant Tirendo NL vermeldt op een wijze die verder

dan het Tirendo NL Affiliate Programma en deze overeenkomst reikt. Voor elk gebruik van materiaal of

inhoud van de website van Tirendo NL en van hun logo's of handelsmerken moet er voorafgaand

schriftelijke toestemming door Tirendo NL worden verstrekt aan de partner.

 

3) Zoekmachine marketing (SEM) en andere op basis van zoekwoorden reclame voor het merk

Tirendo NL evenals private labels is niet toegestaan. In geval van schending zal alle gegenereerde

verkoop worden geannuleerd. Sitelinks in Google AdWords-advertenties kunnen alleen geboekt

worden in verband met Tirendo NL, bij verwijzing naar een landingpage van de affiliate site, waarop

uitsluitend voor Tirendo NL geadverteerd wordt. Sitelinks kunnen nadrukkelijk niet worden

ingeschakeld om typefouten die lijken op het merk Tirendo NL of algemene termen rondom het

Tirendo NL-scala van producten te promoten, noch is een directe link van een Google advertentie

toegestaan.

 

4) De partner verzekert dat er alleen cookies worden geplaatst wanneer een partner een door

Tirendo NL voorzien reclamemedium in zichtbare toepassing op de website heeft en er een vrijwillige en

bewuste klik van de gebruiker is. Het gebruik van lagen, als in add-ons, iFrames en post Viewtechnologie

in het algemeen niet toegestaan en ten strengste verboden.

 

5) De partners kunnen alleen de kortingscodes gebruiken die Tirendo NL expliciet vrijgegeven heeft via

het affiliate netwerk en / of medegedeeld heeft in de affiliate nieuwsbrief. Het vertonen van andere

kortingscodes, zoals kortingscodes die via nieuwsbrieven, advertenties of klantenservice verspreid

zijn is ten strengste verboden. In geval van overtreding worden alle transacties geannuleerd.

 

6) In het geval dat een partner zich schuldig maakt aan schending van de bovenstaande items 1) - 5)

en andere industriële eigendomsrechten van Tirendo NL heeft Tirendo NL het recht om deze overeenkomst

te beëindigen in overeenstemming met wettelijke voorschriften. De rechten die Tirendo NL heeft

tegenover de partners blijven onaangetast. In het bijzonder behoudt Tirendo NL te allen tijde het recht

om alle diensten met betrekking tot deze partner stop te zetten.

 

7) De Partner zal Tirendo NL reclame materiaal direct verwijderen van de affiliate website wanneer

daar door Tirendo NL toe wordt verzocht.

 

8) Als Tirendo NL als gevolg van een toerekenbare contractuele verplichting van de partner of op grond

van schending van een wettelijke bepaling door de partner inzake reclame materiaal van Tirendo NL of

van derden, is de partij verplicht om Tirendo NL van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de

genoemde strafbare feiten die in aanmerking komen, met inbegrip van

redelijke kosten van juridische verdediging, vrij te stellen. Vereist Tirendo NL voor de juridische

verdediging informatie of verklaringen van de partner, is hij verplicht om deze Tirendo NL onmiddellijk

beschikbaar te stellen, en Tirendo NL bij de juridische verdediging adequate ondersteuning te bieden.

 

§ 5 Plichten van Tirendo NL

 

1) Met de toelating tot het affiliate partnerprogramma van Tirendo NL wordt een brede selectie van

reclame materiaal ter beschikking gesteld, die periodiek wordt aangepast aan het product

assortiment en de seizoensgebondenheid. De partner kan ten allen tijde Tirendo NL verzoeken

ndividuele formaten of nieuwsbrief sjablonen te verstrekken.

 

2) Tirendo NL exploiteert haar website en de aangeboden diensten, zoals het verstrekken van product

data, binnen de bij Tirendo NL beschikbare technische mogelijkheden. Tirendo NL is in dit verband niet

aansprakelijk voor fouten en ononderbroken beschikbaarheid van de website. De kwaliteit en

nauwkeurigheid van de op de site van Tirendo NL aangeboden producten, reclamemiddelen of CSVbestanden

zijn onderhevig aan het eigen goeddunken van Tirendo NL.

 

3) Zanox doet de tracking van alle activiteiten van de partner, deze worden gelogd en de statistieken

en verslagen hiervan van Zanox worden aan de partner toegankelijk gemaakt. Op basis van de

bemiddelde bestellingen en de daaruit resulterende netto bestelwaarde in de winkelwagen wordt de

commissie berekend, die aan de partner door Zanox wordt uitgekeerd. De vergoeding heeft

betrekking op de door klanten behouden nettowaarde aan bestellingen, die worden bebehouden na

de gedeeltelijke terugkeer van klanten. De huidige Commissie tarieven van de partner zijn in de

informatiebij het Tirendo NL partner programma op het platform van Zanox duidelijk.

 

4) De partner heeft tijdens zijn deelname aan het Zanox-platform en onder de overeenkomst die hij

heeft in met Zanox recht op commissie van Zanox met betrekking tot de als in sub 3 bedoelde

transacties via haar actieve bevordering van Tirendo NL op de Affiliate registratie partner site binnen de

eerste sessie en tijdens de 30 dagen daarna worden gegenereerd.

 

§ 6 Aansprakelijkheid

 

1) Tirendo NL is aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid, voor letsel aan leven, lichaam of

gezondheid, overeenkomstig de bepalingen van het Product Liability Act en de omvang van de

Tirendo NL garantie.

 

(2) In het geval van een lichte nalatige schending van een verplichting die essentieel is voor het doel

van de overeenkomst (kardinale verplichting), is de aansprakelijkheid van Tirendo NL beperkt tot het

bedrag aan schade die voor het soort bedrijf in kwestie voorspelbaar en typisch is.

 

(3) Verdere aansprakelijkheid van Tirendo NL bestaat niet.

 

(4) De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke

aansprakelijkheid van werknemers, agenten en de organen van Tirendo NL.

 

§ 7 Duur en Beëindiging van de overeenkomst

 

1) De looptijd van dit contract is afhankelijk van de anciënniteit van de partner met het Tirendo NL

Partner programma in het Zanox-platform.

 

2) Na de beëindiging van de overeenkomst is de partner verplich informatie die aan hem is verstrekt

evenals reclame materiaal onmiddellijk te wissen, ook als deze daar niet door Tirendo NL toe wordt

opgedragen. Een verwante retentie bestaat niet. De partner is aan Tirendo NL verplicht de schrapping

schriftelijk te bevestigen.

 

§ 8 Vertrouwelijkheid

 

1) Vertrouwelijke informatie: alle informatie en documenten van de andere partij als vertrouwelijk of

uit de omstandigheden kunnen worden beschouwd als vertrouwelijk. In het bijzonder, infromatie

over condities, de technische specificaties en de evaluatie materialen die u door het personeel van

Tirendo NL ter beschikking zijn gesteld.

 

2) De partijen komen overeen om vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. De partner

stelt de vertrouwelijke informatie alleen beschikbaar aan personeel, dat over deze informatie moet

beschikken voor de uitvoering van deze overeenkomst. De partner zal deze werknemers voor de

periode waarin zij de voor de overeenkomst noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren en

daarnaverplichten de informatie vertrouwelijk te behandelen.

 

3) De geheimhoudingsplicht blijft voor onbepaalde tijd buiten de looptijd van deze overeenkomst.

 

§ 9 Overdracht, Retentierecht, Compensatie

 

1) De partners kunnen vorderingen tegenover Tirendo NL alleen overdragen aan derden met

schriftelijke goedkeuring door Tirendo NL.

 

2) Elke Verdragsluitende Partij mag alleen tegen onbetwiste of wettelijk bindende eisen van de

andere partij een beroep doen op compensatie of het recht van retentie.

 

§ 10 Slotbepalingen

 

(1) Dit contract is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van alle internationale en

supranationale (contractuele) juridische systemen, in het bijzonder het VN-Koopverdrag.

 

(2) De exclusieve - en internationale - van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de

overeenkomst is Berlijn. Tirendo NL kan actie ondernemen op de algemene bevoegdheid van de

partner.

 

(3) Mondelinge afspraken van dit contract bestaan niet. Wijzigingen en aanvullingen op de

overeenkomst moeten schriftelijk worden ingediend. Dit geldt ook voor de wijziging of intrekking van

deze clausule. Elektronische documenten in de vorm van tekst niet voldoen aan de eis te schrijven.

 

(4) Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, doet dit geen afbreuk

aan de geldigheid van de overige bepalingen. Beide partijen zullen trachten om de ongeldige of

onuitvoerbare bepaling met een voor het publiek te vervangen dat het Verdrag is het doel van

juridisch en economisch het beste. Hetzelfde geldt als er een lacune in de wetgeving.

Als u vragen hebt, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met het Tirendo NL Affiliate Team.

Neem contact op met:

 

Tirendo NL Netherlands BV

 

affiliateprogramma@tirendo.nl

 

Voorwaarden

Let op: alleen de bepalingen onder het tabblad 'Algemeen' zijn wettelijk bindend.
 

Email voorwaarden

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 

  • Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
  • Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Email disclaimer

Sending commercial expressions through zanox is only allowed if the publisher is demonstrably compliant in accordance with Article 11.7 of the Telecommunications Act, the guidelines of the ACM and the zanox code of conduct for e-mail publishers. The zanox Code of Conduct must be signed and possession of zanox Benelux so this is transmissible on request by the ACM.

  • Previews are to be submitted for approval through the Email Approval Tool
  • When submitting a preview, the publisher indicates they agree to Article 11.7 of the Telecommunications Act and that the prior consent of all email recipients is obtained.
  • The expression may only be sent if the advertiser has approved the preview.
  • The publisher is responsible for any consequences imposed if they have been guilty of sending spam, or sending a commercial expression without permission of the advertiser.