Overzicht

Zavvi’s expansie gaat door en met Zavvi.nl wordt nu ook voet op Nederlandse bodem gezet. Zavvi geniet al jaren internationale bekendheid en is onderdeel van één van de UK’s grootste online retailers The Hut Group.

Primaire regio

Nederland

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Voorwaarden

Let op: alleen de bepalingen onder het tabblad 'Algemeen' zijn wettelijk bindend.

Restricties: Geen SEA   
***Een PPC bod op onze merktermen is niet toegestaan. Als we ontdekken dat een affiliate zonder toestemming heeft geboden op onze merknaam, dan hebben wij het recht om alle commissie stop te zetten totdat de advertenties zijn verwijderd of de affiliate geheel uit ons programma te verwijderen.***

Email voorwaarden

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

  • Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
  • Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Email disclaimer

Sending commercial expressions through zanox is only allowed if the publisher is demonstrably compliant in accordance with Article 11.7 of the Telecommunications Act, the guidelines of the ACM and the zanox code of conduct for e-mail publishers. The zanox Code of Conduct must be signed and possession of zanox Benelux so this is transmissible on request by the ACM.

  • Previews are to be submitted for approval through the Email Approval Tool
  • When submitting a preview, the publisher indicates they agree to Article 11.7 of the Telecommunications Act and that the prior consent of all email recipients is obtained.
  • The expression may only be sent if the advertiser has approved the preview.
  • The publisher is responsible for any consequences imposed if they have been guilty of sending spam, or sending a commercial expression without permission of the advertiser.