Overzicht

Online games are becoming increasingly popular. Take advantage of conversion optimized creatives and landing pages, attractive commissions (Leads and Sales) and promotions and a helpful account manager.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

60 Dagen

Links

Toevoeging aan de voorwaarden voor deelname aan
het partenerprogramma van GameDuell NL:

Elke AFFILIATE PARTNER verplicht zich er toe, om geen GameDuell
advertenies te plaatsen op illegale websites, zoals Casino-,
Filesharing-websites, of websites met content ongeschikt voor
minderjarigen.
De AFFILIATE PARTNER verplicht zich er toe om het verbod op spam in acht
te nemen. De AFFILIATE PARTNER verplicht zich er toe om geen
ongevraagde emails aan derden te versturen (spam), tenzij de ontvangers
van de betreffende emails hierin voor verzending hebben toegestemd. De
toestemming voor het ontvangen van dergelijke emails dient volgens de
zogenaamde Opt-In methode te gebeuren en niet door een eenvoudige
aanmelding van de betreffende ontvanger.
Bij het veronachtzamen van deze verplichting kan GAMEDUELL de
overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Verder wordt voor
iedere overtreding van deze verplichting een contractboete van tenminste
EUR 10.000,- opgelegd. Vanwege de te betalen contractboete kan
GAMEDUELL het recht van terughouding op geld en vorderingen van de
overeenkomst met de AFFILIATE PARTNER op ieder moment geldend maken.
In het geval dat de AFFILIATE PARTNER ondanks het verbod op spam
dergelijke reclame-emails verstuurt zonder voorafgaande toestemming van
de ontvangers, vrijwaart de AFFILIATE PARTNER GAMEDUELL van iedere
daardoor ontstane aanspraak tegenover derden terzake van alle aanspraken
dienaangaande. De contractboete laat verdere aanspraken op
schadevergoeding van GAMEDUELL onbelet.
Verder verplicht de AFFILIATE PARTNER zich er toe, uitsluitend GAMEDUELL
logo's te gebruiken, die door GAMEDUELL worden geleverd. Met
uitzondering van in proportie gebleven maataanpassingen zijn alle
veranderingen van het geleverde logo niet toegestaan.
Het creëren van een eigen GAMEDUELL logo is voor de AFFILIATE PARTNER
ten strengste verboden. Op elke inbreuk tegen de Corporate
Identity-voorwaarden staat een contractuele boete van EUR 500,-.
GAMEDUELL behoudt zich het recht voor, in het geval van een overtreding,
zonder voorafgaande kennisgeving de samenwerking te beëindigen. De
ontstane kosten van schadeclaims over de contractuele boete zijn niet
van toepassing op GAMEDUELL.

 

Email voorwaarden:

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

  • Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
  •  Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
  • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
  • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

Email disclaimer:

Sending commercial expressions through zanox is only allowed if the publisher is demonstrably compliant in accordance with Article 11.7 of the Telecommunications Act, the guidelines of the ACM and the zanox code of conduct for e-mail publishers. The zanox Code of Conduct must be signed and possession of zanox Benelux so this is transmissible on request by the ACM.

  • Previews are to be submitted for approval through the Email Approval Tool
  • When submitting a preview, the publisher indicates they agree to Article 11.7 of the Telecommunications Act and that the prior consent of all email recipients is obtained.
  • The expression may only be sent if the advertiser has approved the preview.
  • The publisher is responsible for any consequences imposed if they have been guilty of sending spam, or sending a commercial expression without permission of the advertiser.