Overzicht

nordicnest.nl is een van de grootste online winkels met specialisatie in Scandinavisch design en interieur.

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

60 Dagen

Links

Beperking:

 • Geen generale SEM-beperkingen, maar een algemeen verbod op het gebruik van het merk ‘Nordic Nest’.
 • Geen pop-up / pop-under
 • Geen layers
 • Geen email-marketing, tenzij anders bepaald door nordicnest.nl
 • Geen facebook-marketing met het merk of het logo van nordicnest.nl
 • Geen pornografie
 • Geen inhoud die kan worden beschouwd als politiek radicaal, schadelijk of gevaarlijk

 

Affiliates, die zich niet aan deze regels houden worden met onmiddellijke ingang van het programma verwijderd zonder uitbetaling van provisie.

 

Keyword-Policy:

Nordic Nest is een geregistreerd handelsmerk. Daarom is het affiliates niet toegestaan om, ”Nordic Nest” (of andere schrijfwijzen van het merk) als keyword in Google Adwords-campagnes of andere betaalde zoekwoordcampagnes te gebruiken. Het merk en alle andere schrijfwijzen moeten door affiliates worden toegepast als uitsluitende zoek- of trefwoorden. Affiliates, die zich niet aan deze regels houden worden met onmiddelijke ingang van het programma verwijderd zonder uitbetaling van de provisie. 

Email voorwaarden:

Het versturen van commerciele uitingen vanuit zanox is alleen toegestaan als de publisher aantoonbaar compliant is conform artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet, de richtlijnen van de ACM en de gedragsregels van zanox. De Zanox Code of Conduct dient ondertekend in het bezit te zijn van zanox Benelux zodat deze ter alle tijden overdrachtelijk zijn op verzoek van de ACM.

 • Previews moeten ter goedkeuring worden voorgelegd via de E-mail Approval Tool
 • Bij het indienen van een preview geeft de publisher aan dat men akkoord gaat met artikel 11.7 van de Telecommunicatie wet en dat er voorafgaande toestemming van alle e-mail ontvangers is verkregen.
 • De uiting mag pas worden verzonden als de adverteerder de preview en verzending heeft goedgekeurd.
 • De publisher is zelf verantwoordelijk voor eventuele consequenties die worden opgelegd als men zich schuldig heeft gemaakt aan het versturen van spam, of het versturen van een commerciele uiting zonder toestemming van de adverteerder.

 

Email disclaimer:

Sending commercial expressions through zanox is only allowed if the publisher is demonstrably compliant in accordance with Article 11.7 of the Telecommunications Act, the guidelines of the ACM and the zanox code of conduct for e-mail publishers. The zanox Code of Conduct must be signed and possession of zanox Benelux so this is transmissible on request by the ACM.

 • Previews are to be submitted for approval through the Email Approval Tool
 • When submitting a preview, the publisher indicates they agree to Article 11.7 of the Telecommunications Act and that the prior consent of all email recipients is obtained.
 • The expression may only be sent if the advertiser has approved the preview.
 • The publisher is responsible for any consequences imposed if they have been guilty of sending spam, or sending a commercial expression without permission of the advertiser.