Overzicht

Je interieur aanpassen zonder een nieuw lichtpunt te maken? De Lightswing maakt het mogelijk. Een uniek en stijlvol ophangsysteem dat de inrichting van een keuken, woon- of slaapkamer flexibel maakt. Een geliefde interieur oplossing in meer dan 10 landen.

Primaire regio

Nederland

Betalingen

Toewijzingslengte (cookietijd)

30 Dagen

Affiliatevoorwaarden Illumade B.V.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Illumade B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60513942 (hierna: Dienstverlener) en zijn wederpartij (hierna: Publisher).

Door zich te registreren op de website van Awin gaat Publisher akkoord met deze voorwaarden

Artikel 1.             Aard van de Affiliatedienst

1.1.                           Dienstverlener opereert een website waar derden ("Bezoekers") kennis kunnen nemen van informatie en/of overeenkomsten met Dienstverlener kunnen aangaan. Indien Bezoekers een overeenkomst aangaan dankzij de Affiliatedienst, is dit met Dienstverlener en niet met Publisher. Dienstverlener zal Publisher vrijwaren van alle aanspraken door Bezoekers in het kader van nakoming van deze overeenkomst.

1.2.                           Publisher zal voor Dienstverlener diensten verrichten welke bestaan uit het werven van geïdentificeerde Bezoekers die een overeenkomst met Dienstverlener wensen aan te gaan (hierna: de Affiliatedienst), voor welke Affiliatedienst Dienstverlener Publisher een vergoeding zal betalen.

1.3.                           Door het aangaan van deze overeenkomst vormen de partijen geen maatschap, vennootschap onder firma, openbare vennootschap, joint venture of daarmee vergelijkbaar samenwerkingsverband. Geen van de partijen is bevoegd om voor de ander verbintenissen aan te gaan.

1.4.                           Publisher doet nadrukkelijk geen enkele toezegging of garantie over aantallen Bezoekers, gesloten overeenkomsten en dergelijke. Dergelijke getallen in reclames van Publisher moeten worden opgevat als niet-bindende indicaties. 

1.5.                           Bij aanmelding dient Dienstverlener de door Publisher gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW-nummer en dergelijke, volledig en naar waarheid in te vullen. Publisher hanteert een selectieprocedure voor aanmeldingen. Publisher is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te weigeren.  

1.6.                           Na sluiting van de overeenkomst verstrekt Publisher aan Dienstverlener een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee deze toegang krijgt tot een controlepaneel waarmee campagnes en verschuldigde vergoedingen in te zien zijn. Dienstverlener is verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden. Publisher is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de aan Dienstverlener verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, onder verantwoordelijkheid en risico van Dienstverlener gebeurt.

Artikel 2.             Promotie door Publisher

2.1.                           Publisher zal ten behoeve van de Affiliatedienst promotie maken, welk naar eigen inzicht mag gebeuren binnen het kader van dit artikel. Promotie mag echter uitsluitend gebeuren op websites en andere diensten onder beheer van Publisher.

2.2.                           Bij de promotie mag Publisher uitsluitend gebruik maken van zelf geproduceerde materialen zoals teksten en afbeeldingen, en geen materialen van Dienstverlener gebruiken. Dit verbod geldt niet voor de door Dienstverlener als promotioneel aangewezen materialen en de handelsnaam, merk en logo van Dienstverlener. Deze laatsten mogen worden gebruikt maar in ongewijzigde vorm, en Dienstverlener mag redelijke voorwaarden stellen aan de wijze van presentatie daarvan. Dienstverlener vrijwaart Publisher van auteursrechtclaims van derden met betrekking tot de promotionele materialen. 

2.3.                           Het is Publisher niet toegestaan om:

  • promotionele uitingen te voorzien van mededelingen van welke aard dan ook aan bezoekers die valselijk de suggestie of indruk wekken dat Publisher op enigerlei wijze als dealer of partner verbonden is aan Dienstverlener, waarbij een zakelijke vertoning van handelsnaam, merk of logo van Dienstverlener niet onder dit verbod valt,
  • promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter,
  • promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbaar medium ("spam"), ook als dit op basis van opt-in zou gebeuren,
  • promotionele of wervende uitingen te vertonen in pop-up, pop-under of vergelijkbare vensters of technieken,
  • promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een erotisch of pornografisch karakter hebben,
  • promotionele of wervende uitingen te vertonen op websites of andere media die een gewelddadig of extreem karakter hebben,
  • promotionele uitingen te voorzien van aansporingen van welke aard dan ook aan bezoekers om de Promotiemiddelen aan te klikken dan wel zich valselijk voor te doen als potentiële klant bij de adverteerder teneinde de vergoeding voor Publisher op te drijven,
  • promotionele uitingen langs geautomatiseerde weg te (laten) aanroepen, of
  • promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van Dienstverlener.

2.4.                           Publisher zal geen uitlatingen doen met betrekking tot het aanbod van Dienstverlener die onjuist zijn of relevante wetgeving schenden, zoals de wetgeving rond vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken of consumentenrechten.

2.5.                           Indien Dienstverlener een redelijk vermoeden krijgt dat Publisher in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal hij Publisher daarover informeren. Publisher en Dienstverlener zullen dan in overleg treden om te bepalen op welke wijze het handelen van Publisher dient te worden aangepast.

Artikel 3.             Vergoeding voor de Affiliatedienst

3.1.                           Als vergoeding voor de Affiliatedienst is Dienstverlener aan Publisher verschuldigd een bedrag van 10 procent van de prijs (excl. btw) van de door een Bezoeker gesloten overeenkomst voor iedere geïdentificeerde Bezoeker die daadwerkelijk een overeenkomst met Dienstverlener aangaat.  

3.2.                           Een vergoeding wordt verschuldigd aan Publisher wanneer bij het eerste bezoek van de Bezoeker een cookie met de identificatie van Publisher wordt meegestuurd.

3.3.                           Geen vergoeding is verschuldigd indien sluiting van de overeenkomst plaatsvond na het moment van beëindiging van deze overeenkomst. Een vergoeding is echter wel verschuldigd indien enkel de goedkeuring bedoeld in het volgende lid na dit moment plaatsvond.

3.4.                           Dienstverlener mag zonder opgaaf van redenen een vergoeding weigeren (afkeuren). Indien Dienstverlener niet binnen 30 dagen afkeurt, wordt de vergoeding geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 4.             Facturatie en betaling

4.1.                           Betaling van verschuldigde vergoedingen zal maandelijks gebeuren.  

4.2.                           Dienstverlener zal een creditfactuur uitreiken aan Publisher. Hierbij zal elektronisch worden gefactureerd.

4.3.                           De betalingstermijn van de creditfactuur is 30 dagen na de daarop vermelde datum.

Artikel 5.             Rapportage

5.1.                           Ten behoeve van vaststelling van de resultaten zal Dienstverlener Publisher toegang geven tot een controlepaneel waarmee inzage verkregen kan worden.

5.2.                           De resultaten zoals gerapporteerd volgens het vorige lid zijn bindend, tenzij Publisher overtuigend tegenbewijs kan overleggen. Publisher heeft daarbij het recht bij een vermoeden van fraude een onafhankelijke registeraccountant onder geheimhouding de boeken van Dienstverlener te laten onderzoeken om de resultaten te verifiëren.

Artikel 6.             Beperking van aansprakelijkheid

6.1.                           Publisher is jegens Dienstverlener slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

6.2.                           Voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade) bestaat nimmer enige aansprakelijkheid.

6.3.                           Het maximale bedrag aan schade waarvoor Publisher aansprakelijk is, is het totaal aan vergoedingen dat verschuldigd is geworden in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

Artikel 7.             Duur en opzegging

7.1.                           Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2.                           Beide partijen mogen op elk moment opzeggen.

7.3.                           Publisher is gerechtigd om haar verplichtingen jegens Dienstverlener op te schorten als het vermoeden bestaat dat Dienstverlener in strijd handelt met de overeenkomst, op welke wijze dan ook, zonder dat Publisher daarbij tot enige schadevergoeding is gehouden. Geen vergoeding is verschuldigd wanneer de grondslag in de periode van opschorting ontstond. De opschorting eindigt pas nadat Dienstverlener naar tevredenheid van Publisher de grondslag hiervoor heeft weggenomen.

7.4.                           Na beëindiging van de overeenkomst zal Dienstverlener conform artikel 4 het nog openstaande tegoed aan vergoedingen uitbetalen. Indien Dienstverlener de overeenkomst beëindigt op grond van een begane fraude door Publisher, is Dienstverlener niet verplicht dit tegoed aan Publisher te betalen.

Artikel 8.             Geschillen en toepasselijk recht

8.1.                           De overeenkomst en deze affiliatevoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

8.2.                           Geschillen tussen partijen die niet in den minne kunnen worden geschikt, zullen worden aangebracht bij de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Publisher gevestigd is.

Artikel 9.             Wijziging en aanvulling

9.1.                           Eventuele algemene voorwaarden van Dienstverlener maken geen deel uit van de overeenkomst.

9.2.                           Indien enige bepaling van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.3.                           Publisher heeft het recht om de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking dertig dagen na mededeling aan Dienstverlener.

9.4.                           Als Dienstverlener een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient hij binnen deze dertig dagen de overeenkomst op te zeggen. Indien Dienstverlener dit nalaat, geeft hij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

Artikel 10.          Overige bepalingen

10.1.                        Partijen zullen zonder voorafgaande toestemming geen informatie verschaffen en/of mededelingen doen aan derden omtrent de inhoud van de overeenkomst of deze affiliatevoorwaarden, de samenwerking tussen de partijen of de resultaten van de Affiliatedienst.

10.2.                        Dienstverlener is niet gerechtigd deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder aparte toestemming van Publisher. Publisher is gerechtigd om deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder deze overeenkomst valt van haar overneemt.

10.3.                        De door Publisher ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen partijen geldt als de authentieke versie, tenzij Dienstverlener) kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

10.4.                        Indien enige voor Publisher relevante gegevens betreffende Dienstverlener veranderen, zal Dienstverlener Publisher hier onverwijld over informeren via het controlepaneel.

Beleid voor betaald zoeken:

Het Lightswing-programma heeft een gesloten PPC-beleid. Het is niet toegestaan ​​lightswing.nl of enige andere lightswing-url te gebruiken als zichtbare URL in betaalde zoekresultaten. Lightswing staat niet toe om te bieden op een merknaam of termen, inclusief spelfouten, variaties of afgeleiden. Het is partners niet toegestaan ​​te bieden op woordgroepen die zowel merktermen als algemene zoekwoorden bevatten. Het is partners niet toegestaan ​​om merktermen, spelfouten, variaties of afgeleiden in een zoekreeks of zichtbare URL op te nemen in zoekmachines die betalen per klik (inclusief, maar niet beperkt tot, Google AdWords, Yahoo, Bing, etc.). Voorbeelden van verboden termen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Lightswing, Light swing, Lightswing Single, Lightswing Twin, Lightswing Mat zwart, Lightswing Mat Wit, Lightswing RVS.

Commissietarieven

Zie het tabblad commissie voor details over de commissiestructuur.