Streszczenie

ABOUT YOU to pierwszy sklep online z modą, który inspiruje. Zainspiruj się zestawami naszych influencerów i znajdź swój styl. U nas odkryjesz tysiące produktów od ponad 500 najlepszych marek.

Region podstawowy

Polska

Płatności

Okres przypisania (Czas życia cookie)

7 Dni

WARUNKI UDZIAŁU w programie partnerskim ABOUT YOU na www.aboutyou.pl
WARUNKI
Niniejsze postanowienia obowiązują dla udziału w programie partnerskim ABOUT YOU. Za pośrednictwem tego programu mają Państwo możliwość prezentacji reklamy ABOUT YOU (nazywanej dalej „ABOUT YOU”) na swojej stronie internetowej (nazywanej dalej „stroną partnerską”) i osiągania dzięki temu wpływów z reklamy. Następuje to przez umieszczanie linków przez stronę partnerską ze strony ABOUT YOU www.aboutyou.pl. Umowa zawierana jest między Państwem a firmą ABOUT YOU GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Niemcy.
§ 1 Przedmiot umowy
(1) ABOUT YOU udostępni Państwu dla Państwa strony internetowej za pośrednictwem tej platformy wybór linków z grafiką i tekstami (nazywanymi dalej „linkami”) do użytku specyficznego dla umowy. Mogą Państwo umieszczać wyłącznie te linki w odpowiedniej ilości i we wszystkich pasujących obszarach.
(2) Linki te mogą być przy tym integrowane wyłącznie na stronie internetowej, której adres (URL) podali Państwo w ramach zgłoszenia do programu partnerskiego ABOUT YOU. Linki służą do identyfikacji Państwa strony internetowej w naszej sieci partnerskiej i tworzą połączenie Państwa strony internetowej z naszą stroną internetową. Tylko poprzez te linki może być tworzone połączenie na naszej stronie internetowej. Linki mogą odsyłać do różnych stron internetowych ABOUT YOU.
(3) Za reklamowanie i udane pośredniczenie transakcji partner programu otrzymuje prowizję za pośrednictwo, zależną od zakresu i realnej wartości usługi. Powstanie i wysokość tej prowizji opierają się o umowy zawarte w obrębie Affili.net i nie stanowią przedmiotu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
§ 2 Wyłączenia
(1) W programie partnerskim ABOUT YOU nie mogą uczestniczyć operatorzy systemów refundacyjnych z miesięczną lub roczną opłatą.
(2) W programie partnerskim ABOUT YOU nie mogą uczestniczyć partnerzy Premium ABOUT YOU.
(3) Uczestnikami programu partnerskiego ABOUT YOU mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 3 Kalkulacja Państwa wpływów z reklamy
(1) Przy kalkulacji wynagrodzenia z tytułu reklamy zalicza się wyłącznie wpływy z ABOUT YOU na podstawie sprzedaży produktów ABOUT YOU klientom, którzy trafili na naszą stronę przed kupnem za pośrednictwem jednego z linków na Państwa stronie internetowej. Takie transakcje sprzedaży uwzględnia się przy kalkulacji Państwa wynagrodzenia z tytułu reklamy, jeśli sprzedaż i dostawa zostały zakończone i towar został w pełni opłacony, z potrąceniem zwrotów, podatku VAT i not uznaniowych. Zastrzegamy sobie prawo ewentualnego żądania zwrotu wypłaconej prowizji w przypadku całkowitych lub częściowych zwrotów. Wynagrodzeniu podlega tylko jedno zamówienie na sesję.
(2) Manualne księgowania prowizji w przypadku nieśledzonych transakcji sprzedaży w sieci (następcze przyznanie prowizji) nie są możliwe w programie partnerskim ABOUT YOU, chyba, że wystąpiła techniczna awaria śledzenia spowodowana przez jeden z systemów ABOUT YOU. Techniczna awaria śledzenia musi zostać potwierdzona zarówno przez sieć, jak i ABOUT YOU. W związku z tym prosimy o odstąpienie od zapytań o księgowanie następcze, jeśli nie występują powyższe przesłanki. Nienaruszone zostają przez to indywidualne porozumienia.
§ 4 Prawa użytkowania
(1) Otrzymują Państwo niewyłączne, nieprzenoszalne i odwoływalne o każdym czasie prawo dostępu do strony internetowej ABOUT YOU poprzez uzgodnione linki. Wyłącznie w związku z takimi linkami przysługuje Państwu prawo do użytkowania logo ABOUT YOU i innych udostępnionych materiałów w celu reklamowania strony internetowej ABOUT YOU. Prawo to obowiązuje tylko w celu tworzenia linków między Państwa stroną internetową a stroną internetową ABOUT YOU, umożliwiających Państwa użytkownikom nabywanie produktów ABOUT YOU. Nie mogą Państwo w żaden sposób przerabiać lub zmieniać licencjonowanych materiałów. Naruszenie powyższych postanowień uprawnia ABOUT YOU do natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
(2) Prawa określone w punkcie 4 (1) wygasają w momencie, w którym wypowiedzenie tej umowy stanie się skuteczne, i Państwo zobowiązują się do niezwłocznego i całkowitego usunięcia linków umieszczonych na Państwa stronie internetowej.
§ 5 Zasady programu
(1) Są Państwo w pełni odpowiedzialni za przygotowanie, obsługę i utrzymanie Państwa strony internetowej i za wszystkie materiały ukazujące się na Państwa stronie internetowej. Odpowiedzialność ta odnosi się w szczególności do technicznej obsługi Państwa strony internetowej i wymaganych systemów technicznych. W szczególności gwarantują Państwo, że na Państwa stronie nie są prezentowane treści pornograficzne, treści zawierające przemoc (przemoc seksualna, zabijanie ludzi i zwierząt), treści dyskryminujące osoby, treści znieważające, ekstremistyczne, radykalne polityczne lub treści szkodliwe dla małoletnich, bagatelizujące lub gloryfikujące narkotyki i broń oraz treści z nieadekwatnym użyciem języka (język seksistowski,
ordynarny, bluźnierstwo itp.) i nie znajdują się na niej linki do innych stron internetowych z takimi treściami.
(2) Tak długo, jak korzystają Państwo z linków udostępnionych przez ABOUT YOU, będą Państwo regularnie odnawiać informacje i linki związane z produktami ABOUT YOU i kasować przestarzałe linki i treści, jeśli te nie są utrzymywane lub zmieniane dynamicznie przez ABOUT YOU. Utrzymują Państwo treści i linki ABOUT YOU w ciągłej aktualności i są Państwo zobowiązani do weryfikowania swojej strony internetowej pod kątem możliwych zmian informacji i linków co najmniej raz w tygodniu. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji ABOUT YOU dotyczących umieszczania linków w zakresie technicznego przygotowania i utrzymania. W celu zapewnienia dokładnego rozliczenia użytkują Państwo wyłącznie linki udostępnione Państwu przez ABOUT YOU.
(3) Są Państwo zobowiązani do zwolnienia ABOUT YOU z wszelkich roszczeń osób trzecich i kosztów związanych z obroną przed roszczeniami osób trzecich, pozostających w związku z przygotowaniem, obsługą i utrzymaniem, za które Państwo odpowiadają, oraz zawartością Państwa strony internetowej, za wyjątkiem, jeśli przedmiotem roszczeń są materiały reklamowe lub dane produkty udostępnione przez ABOUT YOU i wywiązali się Państwo ze swojego obowiązku aktualizacji określonego w § 5.2 niniejszych warunków udziału. Ponadto są Państwo zobowiązani do udzielenia wsparcia ABOUT YOU w przypadku obrony przed takimi roszczeniami osób trzecich przez złożenie oświadczeń, w szczególności oświadczeń pod przysięgą, oraz przez inne informacje. Zaniechają Państwo wszelkich działań zakłócających funkcjonalność programu lub systemu (np. bomby pocztowe itp.) i odpowiadają Państwo za wszelkie szkody powstałe ABOUT YOU przez takie zawinione działania.
(4) Przygotują Państwo swoją stronę w taki sposób, aby nie zachodziło ryzyko pomyłki ze stroną internetową ABOUT YOU i nie powstawało wrażenie, że Państwa strona internetowa jest stroną internetową ABOUT YOU lub częścią strony internetowej ABOUT YOU. Nie będą używać Państwo na swojej stronie internetowej materiałów ABOUT YOU, których nie otrzymają Państwo w tym zakresie za zgodą ABOUT YOU lub przez stronę internetową ABOUT YOU. Nazwa Państwa domeny i metatekst na Państwa stronie internetowej nie będą zawierać słów „ABOUT YOU” lub „ABOUT YOU.de”. Użycie i reklamowanie na powierzchniach reklamowych w wyszukiwarkach lub sponsorowanych linkach, płatnych ogłoszeniach reklamowych, keywordadvertising, keywordtargeting (jak np. GoogleAdwords itp.) u operatorów (jak np. Google, Yahoo, MIVA itd.) z tymi wyrażeniami dozwolone jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody ABOUT YOU, pod warunkiem, że nie reklamują Państwo strony internetowej ABOUT YOU, lecz swoją własną stronę internetową. Nie zezwala się na bezpośrednie przekierowywanie na stronę internetową ABOUT YOU. Nie będą Państwo rozpowszechniać bezpośrednio lub pośrednio innych materiałów reklamowych odnoszących się do nas, jeśli materiały te nie zostały przekazane przez ABOUT YOU i nie uzyskali Państwo na to pisemnej zgody. Zgodę taką należy uzyskać w szczególności w przypadku, jeśli chcą Państwo prowadzić reklamę na stronie internetowej osoby trzeciej lub w innych mediach dla
swojej własnej strony z wykorzystaniem wyżej wskazanych materiałów lub nawiązując do ABOUT YOU. W każdym przypadku muszą Państwo zapewnić, aby Państwa strona internetowa lub reklama nie postrzegane były przez wykorzystanie wyżej wskazanych materiałów reklamowych lub nazwy ABOUT YOU jako strona internetowa ABOUT YOU lub jako reklama włączona przez ABOUT YOU.
(5) W przypadku reklamowania Państwa strony internetowej na powierzchniach reklamowych w wyszukiwarkach lub sponsorowanych linkach, płatnych ogłoszeniach reklamowych, keywordadvertising, keywordtargeting (jak np. GoogleAdwords itp.) u operatorów (jak np. Google, Yahoo, MIVA itd.) należy mieć na uwadze co następuje: wyrażenia „ABOUT YOU” i „About You.de” mogą być używane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ABOUT YOU. W przypadku uzyskania naszej zgody wyrażenia „ABOUT YOU” i „About You.de” mogą być używane tylko w tekście ogłoszenia, jednak nie w nagłówku ogłoszenia. Mogą Państwo używać tylko adresu (URL) jako widoczny URL w ogłoszeniu, jaki podali Państwa w ramach swojego zgłoszenia. W przypadku zmiany domeny – patrz punkt 5 (6). Nie zezwala się na bezpośrednie przekierowywanie na stronę internetową ABOUT YOU. W przypadku niezastosowania się do powyższych ograniczeń ABOUT YOU jest uprawniona do natychmiastowego wypowiedzenia umowy i anulowania prowizji uzyskanych w wyniku tych naruszeń. Zastrzega się wyraźnie możliwość dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych.
(6) Nie są Państwo uprawnieni do tworzenia lub przyjmowania ofert w imieniu ABOUT YOU, ani do reprezentowania ABOUT YOU. Ponadto nie są Państwo uprawnieni do wysyłania e-maili z reklamą ABOUT YOU i/lub produktów ABOUT YOU w imieniu ABOUT YOU lub we własnym imieniu do odbiorców końcowych. Nie biorą Państwo udziału w realizacji umów sprzedaży między ABOUT YOU a odbiorcami końcowymi. Nie występują Państwo jako przedstawiciel handlowy, ani komisant ABOUT YOU. Zapewniają Państwo, że nie powstanie takie wrażenie przez przygotowanie Państwa strony internetowej. Nie będą Państwo przedstawiać osobom trzecim informacji, przez które mogłoby powstać takie wrażenie.
(7) Mogą Państwo umieszczać linki ABOUT YOU tylko na stronie internetowej, której adres (URL) podali Państwo w ramach tego zgłoszenia. W przypadku zmiany domeny Państwa strony internetowej, zmiany charakteru treści Państwa strony internetowej lub przedmiotu profesji Państwa strony internetowej poinformują Państwo o tym ABOUT YOU z miesięcznym wyprzedzeniem. Kontynuacja umieszczania linków pod nową domeną jest dopuszczalna, tak długo jak ABOUT YOU nie wyrazi sprzeciwu na takie używanie. Powyższe obowiązuje także w przypadku zmiany charakteru treści lub przedmiotu profesji Państwa strony internetowej.
(8) Prowadzą Państwo swoją stronę internetową samodzielnie i są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za umieszczane na niej treści w rozumieniu § Ustawy o telemediach (TMG) oraz przestrzeganie przepisów i obowiązków określonych w §§ 11 i następne tejże Ustawy (w szczególności są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za przestrzeganie właściwych przepisów Ustawy o telemediach w zakresie przechowywania plików cookie) i Federalnej Ustawy o ochronie
danych (BDSG) i zwolnią Państwo ABOUT YOU z wszelkich roszczeń, jakie powstaną ABOUT YOU w wyniku zawinionego przez Państwa naruszenia przepisów o ochronie danych.
(9) Materiały reklamowe udostępnione lub zezwolone dla segmentu partnerskiego nie mogą być przenoszone na inny segment partnerski lub użytkowane w takim segmencie.
(10) Nie są Państwo uprawnieni to tworzenia lub przyjmowania ofert w sieciach społecznościowych jak Facebook lub Twitter w imieniu ABOUT YOU, ani do reprezentowania w nich ABOUT YOU. Ponadto zabrania się umieszczania na takich platformach wszelkiego rodzaju ogłoszeń z linkami odsyłającymi bezpośrednio do strony internetowej ABOUT YOU – zarówno w postaci samego tekstu, jak i powiązanych z logo ABOUT YOU. W przypadku naruszenia dani partnerzy zostaną usunięci z programu partnerskiego ABOUT YOU na podstawie linków partnerskich i nie przysługuje roszczenie o prowizje, jakie zostały wygenerowane w ten sposób.
(11) Nie zezwala się na używanie linków partnerskich ABOUT YOU na pasku narzędzi, zarówno partnerskich, jak i pasków narzędzi osób trzecich, do których loguje się partner / z którymi współpracuje partner. Ponadto zabrania się dokonywania wszelkich zmian przeglądarek internetowych w formie wtyczek lub programów, jakie mają przekierować użytkownika, który znajduje się już na stronie internetowej ABOUT YOU, na stronę partnerską lub zapisywać partnerskie pliki cookie. Jako przykład wskazuje się nakładki (overlays), które nakłada się na stronę internetową ABOUT YOU i tworzy się w ten sposób wrażenie bycia częścią strony internetowej ABOUT YOU. Wszelkie inne użytkowanie wszelkiego rodzaju wtyczek i narzędzi należy uzgodnić z ABOUT YOU lub właściwą agencją, zanim ta forma reklamy zostanie umieszczona. Także obecni partnerzy używający aktualnie podobnej formy reklamy muszą ją niezwłocznie zgłosić i uzyskać zgodę na dalsze prowadzenie reklamy w takich formach. W przypadku naruszenia dani partnerzy zostaną usunięci z programu partnerskiego ABOUT YOU na podstawie linków partnerskich i nie przysługuje roszczenie o prowizje, jakie zostały wygenerowane w ten sposób,
(12) Tworzenie plików cookie ABOUT YOU dozwolone jest wyłącznie w przypadku, jeśli umieszcza się materiał reklamowy ABOUT YOU, jest on widoczny i użytkownik potwierdzi świadomie uprzednio przez kliknięcie tworzenie plików cookie. Zabrania się Państwu niewidocznego powiązywania sklepów internetowych ABOUT YOU w celu utworzenia pliku cookie u użytkownika. Generalnie zabrania się Państwu umieszczania iFrames, pop-ups, pop-under i materiałów reklamowych w postaci warstw (layer), które ładują materiał reklamowy ABOUT YOU lub sklep internetowy ABOUT YOU i zapisują pliki cookie u użytkownika bez jego udziału. Ponadto zabrania się nawiązywania dostępu z tak zwanymi sieciami adware (np. Zango/Hotbar). Nie uznaje się zamówień wygenerowanych na podstawie informacji elektronicznej (wtyczka do przeglądarki, adware itp.) do użytkownika, że może on uzyskać jeszcze punkty bonusowe lub inne dodatkowe wynagrodzenia lub gratyfikacje, i takie transakcje sprzedaży będą anulowane. Wynagrodzeniu podlegają wyłącznie transakcje sprzedaży, które mają uzasadnione pochodzenie z regularnego działania marketingowego na Państwa stronie internetowej/powierzchni reklamowej. Zabrania się śledzenia „post view tracking“, jeśli ABOUT YOU nie wyraziło wyraźnej pisemnej zgody na
stosowanie tej metody. W przypadku uzyskania pisemnej zgody ABOUT YOU, obowiązuje, że dla dostawy „post view” może zostać zapisany maksymalnie jeden plik cookie.
(13) Zabrania się także stosowania tzw. „forced clicks” (klinięcia wymuszone)
(14) Każde naruszenie powyższych zasad udziału w programie może prowadzić do natychmiastowego i bezterminowego wykluczenia z programu partnerskiego ABOUT YOU. W przypadku wykluczenia niezakończone transakcje anuluje się i nie podlegają one wynagrodzeniu. Ponadto zastrzega się wyraźnie możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych, w szczególności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
§ 6 Zmiany umowy
ABOUT YOU zastrzega sobie możliwość zmiany o każdym czasie regulacji i postanowień tej umowy. O zmianie informuje się Państwa drogą e-mail. Dostosowania mogą nastąpić w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia oraz procedury płatności. W przypadku, jeśli nie akceptują Państwo danej modyfikacji, pozostaje Państwu możliwość wypowiedzenia umowy. Państwa dalszy udział w programie partnerskim ABOUT YOU po wejściu w życie zmian uważa się za przyjęcie tych zmian. Wskażemy na ten skutek prawny przy informowaniu o zmianie.
§ 7 Zachowanie poufności
(1) Jeśli niniejsza umowa nie przewiduje inaczej lub istnieje zgoda drugiej strony, wszelkie informacje, w szczególności regulacje niniejszej umowy, informacje handlowe i finansowe, wykazy klientów i sprzedających oraz informacje dotyczące cen i transakcji sprzedaży, należy traktować ściśle poufnie i nie mogą Państwo używać takich poufnych informacji bezpośrednio lub pośrednio do własnych celów gospodarczych lub innych celów. Powyższe obowiązuje w stosunku między ABOUT YOU i z przedsiębiorstwami powiązanymi z ABOUT YOU w rozumieniu §§ 15 i następne Ustawy AktG.
(2) Informacje prasowe dotyczące współpracy na podstawie niniejszej umowy należy uzgodnić z ABOUT YOU i wymagają one uzyskania pisemnej zgody ABOUT YOU przed publikacją.
(3) Powyższe nie obowiązuje, jeśli informacje takie są znane lub są dostępne powszechnie przez ogólnie dostępne źródła, które stanowią źródeł danej strony. Niezależnie od tej regulacji każda strona jest uprawniona do przekazania kopii takich informacji w przypadku, jeśli istnieje stosowne zarządzenie sądu lub organu administracji, obiorcami informacji są księgowi, adwokaci lub inne osoby związane na zasadzie poufności lub istnieje w tym zakresie obowiązek wynikający z przepisów prawa.
§ 8 Rękojmia i odpowiedzialność
(1) Strona internetowa ABOUT YOU prowadzona jest w ramach możliwości technicznych ABOUT YOU. ABOUT YOU nie gwarantuje ani nie udziela rękojmi w odniesieniu do programu partnerskiego ABOUT YOU, produktów ABOUT YOU oraz niezakłóconego użytkowania i dostępności strony internetowej ABOUT YOU.
(2) W przypadku winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, także ustawowych przedstawicieli i pomocników ABOUT YOU, ABOUT YOU odpowiada zgodnie z przepisami prawa. Przepisy prawa obowiązują także w przypadku spowodowanych w sposób zawiniony szkód z tytułu uszczerbku na życiu lub zdrowiu, w przypadku szkód spowodowanych przez brak gwarantowanych właściwości oraz w przypadku wad, które zostały podstępnie zatajone. W przypadku nieznacznych szkód rzeczowych i majątkowych spowodowanych przez ABOUT YOU, przedstawicieli ustawowych i pomocników ABOUT YOU, ABOUT YOU odpowiada tylko w przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego, w wysokości ograniczonej jednak do szkody przewidzianej w momencie zawarcia umowy i typowej dla umowy. Istotne obowiązki umowne to takie, których dopiero spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których przestrzeganiu strony zwykle zawierzają i mogą zawierzyć. Nienaruszona pozostaje odpowiedzialność na podstawie Ustawy o odpowiedzialności za produkt. Wyklucza się odpowiedzialność ABOUT YOU w pozostałym zakresie.
§ 9 Pozostałe postanowienia
(1) Dla niniejszej umowy obowiązuje prawo niemieckie. Jeśli są Państwo kupcem w rozumieniu Kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym publiczno-prawnym funduszem inwestycyjnym jako wyłączny sąd właściwy uzgadnia się sąd z siedzibą w Hamburgu. ABOUT YOU zastrzega sobie prawo do wniesienia powództwa także do sądu właściwego dla Państwa. Umowa ta nie może być przenoszona bez naszej pisemnej zgody; ABOUT YOU może przenosić swoje prawa i obowiązki z niniejszej umowy na przedsiębiorstwa ABOUTY YOU, w których ABOUT YOU lub jedna z jego spółek uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio, względnie może ona dokonać cesji swoich praw z tytułu niniejszej umowy.
(2) W przypadku całkowitej lub częściowej nieważności lub niewykonalności pojedynczych postanowień tej umowy, teraz lub w przyszłości, nienaruszona zostaje przez to ważność pozostałych postanowień umowy. Powyższe obowiązuje także w przypadku luki w umowie. W miejsce nieważnych lub niewykonalnych postanowień lub w celu uzupełnienia luki podjęta zostanie stosowna regulacja, która na ile to możliwe prawnie będzie odpowiadała najbliżej zamierzeniom stron, jeśli miałyby one ten punkt na uwadze przy zawieraniu umowy.
(3) Umowa dochodzi do skutku w momencie przyjęcia oferty na zawarcie umowy przez klienta i może zostać wypowiedziana przez obie strony w formie pisemnej w trybie zwykłym z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec następnego miesiąca.
(4) Ewentualne ogólne warunki handlowe strony internetowej partnera nie stanowią części składowej tej umowy.
ABOUT YOU GmbH program.partnerski@aboutyou.pl
Domstraße 10
20095 Hamburg, Niemcy
Stan na dzień: 01.09.2017